Header afbeelding

Heb je zin om een steentje bij te dragen aan de projecten van wooncoop? Lees dan alvast eens onze 10 praktische tips voor toekomstige aandeelhouders van wooncoop zodat je weet wat investeren in wooncoop precies inhoudt.

 1. Een aandeel kost € 250 euro en staat steeds op naam.
 2. Je kan maar aandelen bijkopen tot je in totaal maximaal voor €5.000 aan aandelen van wooncoop bezit (20 aandelen). De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van wooncoop staat. Als erkende coöperatie kunnen we jou laten investeren vanaf 1 aandeel € 250 euro tot maximaal € 5.000 (of 20 aandelen). Dit is per persoon, steeds op naam.
 3. Uitstappen gebeurt aan nominale waarde : €250 blijft €250
  Jaarlijks kan je laten weten dat je wenst uit te stappen voor een deel van je aandelen of het volledige bedrag. Dit door ons dit te laten weten via aandelen@wooncoop.be de eerste zes maanden van het kalenderjaar. Bij het afsluiten van dat kalender jaar hebben we zicht op de financiële mogelijkheid om jouw aandelen terug te storten.
 4. Je kan aandelen van wooncoop als cadeautje schenken aan iemand anders. Bij registreren zet je alles op jouw naam, nadien mail je naar ons om te melden dat die op naam mogen staan van x of y. Een prima geschenk idee voor je pete- of metekind.  Op de AV kan hij/zij echter niet zelf stemmen, dit kan wel door zijn ouder/voogd. Zodra zij meerderjarig zijn hebben zij rechten op de AV en kunnen zij zelf beschikken over het recht te handelen met de aandelen.Het dividend wordt vanaf dan ook betaalbaar aan de meerderjarige, voordien kan je er voor opteren zelf het dividend te ontvangen of het te sparen/kapitaliseren. 
 5. 2% beoogd dividend ? waarom niet  1 of 6 ? Als erkende coöperatie is het bepaald dat we niet hoger gaan dan 6% dividend.  We willen wel de aandeelhouders vergoeden voor hun financiële inbreng. Vandaag berekenen we alles zo om er voor te zorgen dat we 2% kunnen uitkeren, maar het is een beslissing van de Algemene Vergadering om dit effectief toe te passen of niet, of een ander percentage. 
 6. Iedere aandeelhouder kan tot € 640 dividend ontvangen zonder hierop roerende voorheffing (30% op het ontvangen dividend) te moeten betalen. De grens van € 640 is op een totaal van jouw aandelen, dus zowel bij wooncoop, andere coöperaties of aandelen bij andere vennootschapsvormen. De roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via de persoonlijke belastingaangifte.
  O
  pgelet: voorheen was dit € 190 en beperkt tot erkende coöperatie’s.
 7. We doen er natuurlijk alles aan om te voorkomen dat het fout gaat. Daarom nemen we van bij de start deze basisregels in acht:
  1. we investeren pas in een volgende project als er ook de eigen inbreng is van minimaal 1/3
  2. voor de aankoop van een pand/grond of investering hebben we dit voorbereid door gesprekken met bank/schatter/architect-ingenieur
  3. elke pand op zich moet economisch kloppen, zo vermijden we dat er een sneeuwbal effect zou zijn
  4. operationele uitgaven van de cvba (kantoor, communicatie, boekhouding, verzekering, loon, …. ) worden pas gemaakt als hiervoor ook het werkingsgeld beschikbaar is (tering naar de nering)
  5. de aandeelhouders zelf zijn maximaal verantwoordelijk voor het eigen ingebrachte geld
 8. Elke coöperant wordt jaarlijks uitgenodigd op de algemene vergadering (1e zaterdag van juni).Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen dat je bezit. Vanuit de AV worden per categorie aandeelhouders twee bestuurders verkozen. Daarnaast is per pand overleg met de bewonersgroep, wensen we thematische werkgroepen te organiseren en staat onze deur/telefoon/email box open voor jouw feedback. 
 9. Je krijgt de online nieuwsbrief van wooncoop
 10. Koop online aandelen van wooncoop