Wat gebeurt er bij een faillissement van wooncoop ?

We stellen natuurlijk alles in het werk omdat dit niet zou gebeuren en als wooncoop aandeelhouder krijg je inzage en inspraak in ons beleid. 

Indien er toch een faling zou plaatsvinden zal een curator aangesteld worden die de panden en alle andere bezittingen zal verkopen tot zover het nodig is.  Met die opbrengst worden in deze volgorde de schulden terugbetaald aan:

   • de bank
   • de overheid (rsz schulden, achterstallige belastingen, ….
   • de leveranciers en leninggevers
   • de aandeelhouders

De vennootschap gaat over naar soortgelijk doel.

In onderling overleg worden eerst mogelijkheden onderzocht om bvb een site te verkopen aan een soortgelijk doel of aan een nieuw opgericht doel zodat de bewonersgroep onder dezelfde voorwaarden verder kan.

We hebben de intentie om zeker de bewoners (B aandeelhouders) hun aandeel bij elke vraag te kunnen terug te betalen maar ook de investeerders (C aandeelhouders)

Wat doet wooncoop om de risico’s op faling te beperken?

We doen er natuurlijk alles aan omdat dit niet zou gebeuren.   

We maken een zorgvuldige kasplanning en we besteden onze boekhouding uit aan een ervaren boekhouder die na het einde van elk kwartaal een tussentijdse resultatenrekening opstelt.

Voor we overgaan tot aankoop van een pand voeren we een grondig onderzoek uit.  We nemen deze basisregels van bij de start in acht:

   • we investeren pas in een volgend project als ook de eigen inbreng is toegezegd voor minimaal 1/3 e van het kapitaal nodig voor een project en een deel van de toekomstige bewoners gekend zijn
   • We spreiden onze financiering over banken, bewoners, investeerders en leninggevers.
   • de aankoop van een pand/grond of investering bereiden we grondig voor door gesprekken met bank/schatter/architect-ingenieur
     • een vertrouwde schatter schat de marktwaarde in van het pand of de grond
     • een ervaren architect schat de bouw- of renovatieprijs
   • we schatten de verhuurwaarde in. Elk  pand op zich moet economisch kloppen, zo vermijden we dat er een sneeuwbaleffect zou ontstaan 
   • operationele uitgaven van de coöperatie (kantoor, communicatie, boekhouding, verzekering, loon, …. ) worden pas gemaakt als hiervoor ook het werkingsgeld beschikbaar is (tering naar de nering)
   • de aandeelhouders zelf zijn maximaal verantwoordelijk voor het eigen ingebrachte geld

Wat als het bestuur de woning(en) niet goed onderhoudt ?

Elke coöperant heeft inspraak via de algemene vergadering.  Bij slecht beheer wordt een nieuwe ploeg aangeduid en nieuwe beleidslijnen vastgelegd.

   • De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden
   • Er is tussentijdse inspraak per project voorzien

Dit is ook de reden waarom we een burgercoöperatie zijn. wooncoop is om deze redenen geen ontwikkelaar, werkt niet via een Vereniging van Mede-eigenaars.

wooncoop heeft niet de intentie om eigendommen te verkopen en wil ze bijgevolg als goede huisvader duurzaam onderhouden. 

Er is voldoende sociale controle ingebouwd en er zijn juridische mogelijkheden voorzien om aan de alarmbel te trekken.