Wanneer worden interesten op leningen uitbetaald ?

Interest op leningen wordt betaald in de laatste week van de maand volgend op de vervaldag.