Wat gebeurt er met het aandeel bij overlijden?

Indien de coöperant vooraf niets geregeld heeft m.b.t. de overdracht van zijn aandelen komen deze in de algemene successie terecht.   Indien 3 jaar voor het overlijden geregeld vallen de aandelen buiten de successie.

Het aandeel wordt terugbetaald of overgedragen volgens de wens van de erfgenamen. Als erfgenaam stuurt u drie documenten naar wooncoop :

1.  Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris).

2.  Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen.

     • indien het aandeel wordt overgenomen door de erfgenamen:
      naam, adres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder
     • als wooncoop het aandeel moet terugstorten:
      het rekeningnummer waarop het bedrag moet komen.

3.  Het aandeelhoudersbewijs.

Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet of teruggestort. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur. Is het bewijs niet meer in uw bezit kan je dit opvragen bij wooncoop.  We helpen je graag verder om dit administratief vlot te verwerken.

U kan de keuze maken bij leven de aandelen over te dragen aan een andere persoon.  Zie ook  Artikel 13b en 14 van de statuten.  Het komt erop neer dat wooncoop de aandelen automatisch terugneemt en in principe de waarde van de aandelen zullen ontvangen in de tweede helft van het jaar dat volgt op het overlijden. De raad van bestuur kan hier gemotiveerd van afwijken, bijvoorbeeld door bij een groot kapitaal gefaseerd uit te betalen.