VEELGESTELDE VRAGEN

INVESTEREN - 2. Aandelen

Ga naar aandelen.wooncoop.be en schrijf je in voor het gewenste aantal aandelen.

Ja, je kan  aandelen bijkopen.

Voor de gehele coöperatie is er een maximum van € 5.000.000 voor de periode van 22/10/2019 tot en met 21/10/2020 wat betreft de C-aandelen.

Bijkopen kan via de site https://aandelen.wooncoop.be

Ben je reeds geregistreerd dan kan je je aandeelhoudersnummer opvragen om zo de volgende keer nieuwe aandelen aan te kopen. Je kan je aandeel toewijzen aan één of meerdere projecten van wooncoop.

Verkopen is niet het juiste woord; je kan je aandelen, of een deel ervan uitgeschrijven. Dit betekent dat wooncoop je aandelen terugneemt. 

De procedure verloopt als volgt:

   • vraag de uitschrijving aan per e-mail naar aandelen@wooncoop.be, tijdens de eerste zes maanden van het jaar. Aanvragen die later binnenkomen worden behandeld in het volgende jaar.
   • de uitschrijving vindt plaats in de tweede helft van het jaar
   • de uitkering (het scheidingsaandeel genoemd) vindt pas plaats na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering in het jaar na de aanvraag.
   • De uitschrijving kan enkel geweigerd worden indien ze de financiële gezondheid van wooncoop in het gedrang brengt.
   • De formele uitkering vindt dus een hele tijd na de aanvraag plaats, maar wooncoop voorziet de uitkering van een voorschot binnen een redelijke termijn.

concreet voorbeeld

Tussen januari en juni 2020 vraag je om uit te stappen.  In de loop van 2020 en bij het afsluiten van de boekhouding van 2020 krijgen we zicht op hoeveel euro er dient vrijgemaakt te worden om de uitstap mogelijk te maken.  Dit deel of een percentage ervan wordt dan door de Algemene Vergadering van juni 2021 goedgekeurd, en de uitbetaling volgt dan uiterlijk de maand daarna.

wooncoop wil graag dat wie eruit wil er ook uit kàn stappen. Dit in het bijzonder voor de bewoners. Indien moeilijke tijden zouden aankomen willen we hen voorrang geven.

Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend. Stapt u bijvoorbeeld in op 1 oktober, dan is uw kapitaal in het jaar van instap één vierde van de tijd (3 van de 12 maanden) beschikbaar. Wordt voor dat jaar een dividend van 2% uitgekeerd dan zal u een dividend ontvangen ter waarde van 0,5% van uw kapitaal (één vierde van  2%).

Een aandeel kost € 250 euro en staat steeds op naam.

Bij het einde van het lidmaatschap door gehele of gedeeltelijke uittreding hebben de vennoten recht op een scheidingsaandeel. Dit scheidingsaandeel is de tegenwaarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt. Op dit moment limiteren de statuten het scheidingsaandeel nog tot het bedrag dat op het aandeel werd gestort. Dit wordt momenteel herzien om een rendement via waarde-aangroei van het aandeel toe te laten.

Ja.  Aandelen van wooncoop zijn een mooi geschenk om aan kinderen te geven. Minderjarigen mogen ook coöperant zijn. De wettelijke verantwoordelijke vertegenwoordigt hen op de algemene vergadering tot ze meerderjarig zijn. Hetzelfde geldt voor volwassenen die onder voogdij geplaatst zijn (vb bij mentale handicap). Ook zij worden door hun voogd vertegenwoordigd.

Het dividend wordt uitgekeerd binnen de maand die volgt op de algemene vergadering. Deze vindt jaarlijks plaats uiterlijk op de eerste zaterdag van juni.

 

Indien de coöperant vooraf niets geregeld heeft m.b.t. de overdracht van zijn aandelen komen deze in de algemene successie terecht.   Indien 3 jaar voor het overlijden geregeld vallen de aandelen buiten de successie.

Het aandeel wordt terugbetaald of overgedragen volgens de wens van de erfgenamen. Als erfgenaam stuurt u drie documenten naar wooncoop :

1.  Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris).

2.  Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen.

     • indien het aandeel wordt overgenomen door de erfgenamen:
      naam, adres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder
     • als wooncoop het aandeel moet terugstorten:
      het rekeningnummer waarop het bedrag moet komen.

3.  Het aandeelhoudersbewijs.

Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet of teruggestort. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur. Is het bewijs niet meer in uw bezit kan je dit opvragen bij wooncoop.  We helpen je graag verder om dit administratief vlot te verwerken.

U kan de keuze maken bij leven de aandelen over te dragen aan een andere persoon.  Zie ook  Artikel 13b en 14 van de statuten.  Het komt erop neer dat wooncoop de aandelen automatisch terugneemt en in principe de waarde van de aandelen zullen ontvangen in de tweede helft van het jaar dat volgt op het overlijden. De raad van bestuur kan hier gemotiveerd van afwijken, bijvoorbeeld door bij een groot kapitaal gefaseerd uit te betalen.

wooncoop onderscheidt 3 soorten aandelen

  • A-aandelen: Dit zijn aandelen voor de bewakers van de missie van de vennootschap
  • B-aandelen: Dit zijn aandelen voor de bewoners van de vennootschap die geen bewaker van de missie zijn
  • C-aandelen: Dit zijn aandelen voor iedereen die de missie van de vennootschap onderschrijft en die geen bewaker van de missie of die geen bewoner is.  

Ben je als investeerder ingestapt in wooncoop (via aandelen of leningen) en wens je later bewoner te worden ?  Geen probleem.

Dan worden je lening of je C-aandelen omgezet naar B-aandelen zodra de bewoning van start kan gaan.

wooncoop wil haar aandeelhouders vergoeden voor hun financiële inbreng en beoogt een rendement van gemiddeld 2% per jaar, hetzij via dividend, hetzij via waarde-aangroei van het aandeel. In de huidige startfase van wooncoop is winst moeilijk haalbaar en zal het het rendement lager liggen. Daarom kijkt wooncoop op een wat langere termijn, en streven we ernaar het gemiddelde van 2% per jaar te halen voor kapitaal dat ons voldoende lang ter beschikking wordt gesteld. Coöperanten die wonen bij wooncoop komen niet in aanmerking voor dividend, maar ontvangen wel een ristorno (korting) op de woonkost.

wooncoop kiest voor een beoogd rendement van 2% per jaar met de ambitie om het waarde-verlies van kapitaal door inflatie te compenseren.

Wanneer je aandelen in waarde stijgen dan is dit rendement vrijgesteld van roerende voorheffing omdat wooncoop een erkende coöperatie is.

Neen.  Nergens worden er instapkosten of andere administratieve kosten aangerekend.

Load More