VEELGESTELDE VRAGEN

INVESTEREN - 2. Aandelen

Ga naar aandelen.wooncoop.be en schrijf je in voor het gewenste aantal aandelen.

Ja, je kan  aandelen bijkopen.

Voor de gehele coöperatie is er een maximum van € 5.000.000 voor de periode van 22/10/2019 tot en met 21/10/2020 wat betreft de C-aandelen.

Bijkopen kan via de site https://aandelen.wooncoop.be

Ben je reeds geregistreerd dan kan je je aandeelhoudersnummer opvragen om zo de volgende keer nieuwe aandelen aan te kopen. Je kan je aandeel toewijzen aan één of meerdere projecten van wooncoop.

Jazeker. Je aandelen kan je terugvragen elke eerste 6 maand van het jaar.

Je aandelen of een deel ervan wordt dan uitgeschreven. Dit betekent dat wooncoop je aandelen terugneemt. Per uitgeschreven aandeel ontvang je de nominale waarde (250 euro) 

De procedure verloopt als volgt:

   • vraag de uitschrijving aan per e-mail naar aandelen@wooncoop.be, tijdens de eerste zes maanden van het jaar
   • de uitschrijving vindt pas effectief plaats in het daaropvolgende jaar nadat de algemene vergadering de resultatenrekening voor het jaar van aanvraag heeft goedgekeurd. 
   • De uitschrijving kan enkel geweigerd worden indien ze de financiële toestand van wooncoop in het gedrang brengt.

concreet voorbeeld

Tussen januari en juni 2020 vraag je om uit te stappen.  In de loop van 2020 en bij het afsluiten van de boekhouding van 2020 krijgen we zicht op hoeveel euro er dient vrijgemaakt te worden om de uitstap mogelijk te maken.  Dit deel of een percentage ervan wordt dan door de Algemene Vergadering van juni 2021 goedgekeurd, en de uitbetaling volgt dan uiterlijk de maand daarna.

wooncoop wil graag dat wie eruit wil er ook uit kàn stappen. Dit in het bijzonder voor de bewoners. Indien moeilijke tijden zouden aankomen willen we hen voorrang geven.

Voorlopig werken wij met een beoogd dividend van 2% rendement.

Indien dat op een gegeven moment niet meer werkt, zullen we moeten bijstellen, maar dat is vandaag niet aan de orde.

Het dividend wordt uitgekeerd binnen de maand die volgt op de algemene vergadering. Deze vindt jaarlijks plaats uiterlijk op de eerste zaterdag van juni.

Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend.  Dit is één van de bijzonderheden van onze vennootschapsvorm. De reden hiervoor is dat onze aandelen gewaardeerd zijn volgens balans. Er is geen marktwaarde die rekening zou kunnen houden met een nakende dividenduitkering.

Verder beroepen we ons op artikel 30 van onze statuten dat stelt :

“De betaling van de dividenden gebeurt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld.”

Een aandeel kost € 250 euro en staat steeds op naam.

wooncoop beoogt de nominale waarde (250 euro) van de aandelen uit te keren.  Indien wooncoop een geaccumuleerd verlies heeft, zal wooncoop de waarde van de aandelen volgens de balans uitkeren.

wooncoop streeft er naar geen verlies te accumuleren.  Daarenboven heeft wooncoop de ambitie om bij het uittreden van B-aandelen een dividend uit te keren om het waardeverlies door inflatie gedeeltelijk te compenseren.

Daarbij wordt de gezondheidsindex toegepast over de periode waarin de aandelen ingeschreven waren,  verminderd met de vennootschapsbelasting die gepaard gaan met dit dividend.  Op dit dividend zal roerende voorheffing betaalt moeten worden.

Deze procedure ligt nog niet vast en wooncoop geeft nog geen garanties.

Ja.  Aandelen van wooncoop zijn een mooi geschenk om aan kinderen te geven. Minderjarigen mogen ook coöperant zijn. De wettelijke verantwoordelijke vertegenwoordigt hen op de algemene vergadering tot ze meerderjarig zijn. Hetzelfde geldt voor volwassenen die onder voogdij geplaatst zijn (vb bij mentale handicap). Ook zij worden door hun voogd vertegenwoordigd.

Ja. Je kan onbeperkt aandelen kopen.

We voorzien echter wel een plafond voor de berekening van de korting op je woonkost.

Er zit dus een plafond op de maximalisatie van je dividend aan 4%.

Aandelen boven dit plafond daar krijg je het normale 2% beoogd dividend op.  Deze aandelen geven geen aanleiding tot korting op de woonkost.

Als erkende coöperatie is het bepaald dat we niet hoger gaan dan 6% dividend.  We willen wel de aandeelhouders vergoeden voor hun financiële inbreng. Vandaag berekenen we alles zo om er voor te zorgen dat we 2% kunnen uitkeren, maar het is een beslissing van de algemene vergadering om dit effectief toe te passen of niet, of een ander percentage.

Indien de coöperant vooraf niets geregeld heeft m.b.t. de overdracht van zijn aandelen komen deze in de algemene successie terecht.   Indien 3 jaar voor het overlijden geregeld vallen de aandelen buiten de successie.

Het aandeel wordt terugbetaald of overgedragen volgens de wens van de erfgenamen. Als erfgenaam stuurt u drie documenten naar wooncoop :

1.  Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris).

2.  Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen.

     • indien het aandeel wordt overgenomen door de erfgenamen:
      naam, adres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder
     • als wooncoop het aandeel moet terugstorten:
      het rekeningnummer waarop het bedrag moet komen.

3.  Het aandeelhoudersbewijs.

Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet of teruggestort. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur. Is het bewijs niet meer in uw bezit kan je dit opvragen bij wooncoop.  We helpen je graag verder om dit administratief vlot te verwerken.

U kan de keuze maken bij leven de aandelen over te dragen aan een andere persoon.  Zie ook  Artikel 13b en 14 van de statuten.  Het komt erop neer dat wooncoop de aandelen automatisch terugneemt en in principe de waarde van de aandelen zullen ontvangen in de tweede helft van het jaar dat volgt op het overlijden. De raad van bestuur kan hier gemotiveerd van afwijken, bijvoorbeeld door bij een groot kapitaal gefaseerd uit te betalen.

wooncoop onderscheidt 3 soorten aandelen

  • A-aandelen: Dit zijn aandelen voor de bewakers van de missie van de vennootschap
  • B-aandelen: Dit zijn aandelen voor de bewoners van de vennootschap die geen bewaker van de missie zijn
  • C-aandelen: Dit zijn aandelen voor iedereen die de missie van de vennootschap onderschrijft en die geen bewaker van de missie of die geen bewoner is.  

Ben je als investeerder ingestapt in wooncoop (via aandelen of leningen) en wens je later bewoner te worden ?  Geen probleem.

Dan worden je lening of je C-aandelen omgezet naar B-aandelen zodra de bewoning van start kan gaan.

Neen.  Nergens worden er instapkosten of andere administratieve kosten aangerekend.

Load More