Wanneer er zich meerdere geschikte kandidaten aanbieden voor een vrije woonplek, zal wooncoop de kandidaten volgens de toewijsregels voorstellen aan de bewonersgroep. De toewijsregels zijn onderverdeeld in vijf poules:

 1. Bewoners van het project waar een woonplek vrij is
 2. Bewoners van een ander woonproject binnen wooncoop
 3. Toekomstige bewoners van woonproject in ontwikkeling
 4. Coöperanten
 5. Niet-coöperanten

Een vrije woonplek wordt eerst aangeboden aan bewoners van het woonproject waar een woonplek vrij is. Op die manier krijgen bewoners binnen het project de kans om van woning te veranderen indien de nood zich voordoet om groter of kleiner te wonen. Een bewoner van het project kan zich enkel kandidaat stellen vóór de start van de campagne. 

Wanneer de campagne om een nieuwe bewoners te zoeken van start gaat kan iedereen zich kandidaat stellen tegen een vooraf bepaalde deadline. Wanneer meerdere mensen zich officieel kandidaat stellen, heeft de persoon in de hogere poule voorrang

Indien er binnen één poule meerdere kandidaten zijn zal de kandidaat die al het langst coöperant is, eerste keus krijgen. Bij de poule van niet-coöperanten zal gekeken worden naar wie zich eerst kandidaat stelde. 

Deze toewijsregels vervallen wanneer er zich geen geschikte kandidaat heeft aangeboden tegen de campagne-deadline. De campagne wordt dan verlengd. Een geïnteresseerde kan zich na de deadline op elk moment kandidaat stellen. Deze kandidaten worden voorgesteld aan de bewonersgroep in de volgorde waarop ze zich aanmelden.

De volledige nota over “wonen bij wooncoop”, inclusief de toewijsregels, vind je hier.

wooncoop coöperatief wonen 2 minuten video met Kitchhock

Via deze link kan je jouw uittreksel uit het aandeelhouders register van wooncoop opvragen. Hierop staat jouw aandeelhoudersnummer.

aandeelhoudersnummer opvragen wooncoop

De leningen aan wooncoop zijn niet fiscaal aftrekbaar.

U kan dit niet aangeven in uw persoonlijke belastingaangifte, fiscale optimalisatie is niet mogelijk.

Achterstelling dan wel een achtergestelde lening betekent dat de verstrekte lening achtergesteld is ten opzichte van andere schuldeisers, bijvoorbeeld een hypothecaire lening van de bank dewelke vastgoed als onderpand heeft. In geval van betalingsproblemen dient eerst de bankfinanciering volledig afgelost te worden waarna pas gestart kan worden met aflossing van de achtergestelde lening. Achtergestelde leningen hebben bij schuldvereffening wel voorrang op aandeelhouders.

De volgorde van de schuldeisers is hier van cruciaal belang:

 1. Overheid (belastingen)
 2. Lonen personeel (niet van toepassing bij wooncoop omwille van statuut werkend vennoten)
 3. Leveranciersschulden (architecten, aannemers….)
 4. Bankschulden
 5. (achtergestelde) Leningen investeerders
 6. Aandeelhouders / Coöperanten 

Zie ook Wat gebeurt er bij een faillissement van wooncoop?

Een lening van onbepaalde duur kan opgezegd worden volgens de modaliteiten die opgenomen zijn in de leningsovereenkomst. Achtergestelde leningen binnen de huidige aanbieding kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van 3 maand en ten vroegste op de eerste verjaardag van de lening. De aanvraag zelf kan je doen via een email naar administratie@wooncoop.be

Allereerst dien je je goed te informeren over de inhoud van het project en het coöperatief woonmodel. Dat kan onder andere door deel te nemen aan onze infosessies. In de kalender kan je zien wat er gepland staat. Je kan je meteen inschrijven.

De projectpagina’s vind je via www.wooncoop.be/projecten. Deze helpen je verder op weg in het vergaren van informatie. Last but not least kan je terecht bij de bewonerscoach van een project met al je vragen.

Is er een project dat helemaal je ding is en waar er een passende woning beschikbaar is? Dan kan je je aanmelden bij de bewonerscoach. Hij/zij zal alle resterende vragen beantwoorden en de financiële puzzel met je bespreken. Er wordt op dat moment berekend of de financiële status van het project in zijn geheel ook gezond blijft na jouw instap.

Naast het financiële luik is het sociale aspect ook van belang. Voor onze grotere projecten vragen we om kennis te maken met de bewonersgroep en hun visie op het woonproject. Voor de kleinere deelwoningen gaan we een stap verder en vragen we expliciet het akkoord van de bewonersgroep voor jouw toetreding.

Is er vandaag echter nog geen project of woning dat bij je past, dan kan je je interesse voor de toekomst doorgeven via het ik-wil-wonen formulier. Je mag van ons een bericht verwachten wanneer er zich een nieuwe kans aanbiedt die binnen jouw criteria past. 

De volledige nota “wonen bij wooncoop” vind je hier.


Bij een aandeel

Bij een lening 

Er zijn 3 soorten aandeelhouders, dit om er voor te zorgen dat elkeen vanuit zijn verschillende invalshoek vertegenwoordigd is in het bestuur.

A : bewakers van de missie, zij hebben als doel het doel van de organisatie te bewaken. Als het doel gewijzigd wordt dienen zijn hiermee met 4/5de meerderheid mee akkoord te gaan.

B : bewoners: elkeen die woont in een wooncoop project (zijn ontvangen als klant bij de coöperatie een ristorno/korting op hun woonkost in verhouding met hun inbreng).

C : investeerders : zijn wonen niet of nog niet in een wooncoop project

Zij hebben allen hetzelfde rendement op kapitaal, vanuit elke categorie worden 2 max 3 bestuurders aangesteld.

Het schenken van kleinere bedragen (< 1% van jouw totale vermogen) wordt door de fiscus beschouwd als een kleine gift, en is vrij van belasting. Schenk je een hoger bedrag, dan kun je kiezen voor een handgift of het betalen van 3% schenkingsrechten (waardoor jouw schenking vrij is van erfbelasting bij een eventueel overlijden van de schenker binnen de 3 jaar).  wooncoop veronderstelt dat u de regelgeving rond schenking kent en respecteert.

Het rendement bij wooncoop komt in de vorm van een waarde-aangroei van het aandeel. Een deel van dat rendement wordt betaald vanuit de huurgelden, een ander deel vanuit de inbreng van nieuwe aandeelhouders van wie we verwachten dat ze meer zullen betalen per aandeel, aangezien we verwachten dat het vastgoed van wooncoop zal stijgen in waarde.

De volledige beschrijving van het verloop vind je hier.

In het kort omvat de uittreding de volgende stappen: 

 1. Aanvraag tot uittreding: Je kan aanvragen om met één of meer van je aandelen uit te treden via dit formulier. Vul het in, onderteken het en e-mail het naar aandelen@wooncoop.be.
 2. Goedkeuring van de uittreding: onder normale omstandigheden zal het bestuur je uittreding goedkeuren, tenzij je je er toe verbond om je aandelen langer aan te houden.
 3. Bepaling van het terug te betalen bedrag: het terug te betalen bedrag wordt bepaald op basis van o.a. de goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar waarin je uittreedt. In de praktijk betekent dat dat het terug te betalen bedrag pas gekend is na de Algemene Vergadering van het jaar volgend op je aanvraag om uit te treden.
 4. De terugbetaling: in normale omstandigheden, indien wooncoop aan de zogenaamde balans- en liquiditeitstesten voldoet, volgt de terugbetaling binnen de vier weken na het goedkeuren van de jaarrekening van het boekjaar waarin je uittreedt.

Een voorbeeld: Stel, je doet in 2024 een aanvraag om uit te treden dan zal je in normale omstandigheden terugbetaald worden in de eerste jaarhelft van 2025, binnen de vier weken na het goedkeuren van de jaarrekening van 2024 door de Algemene Vergadering van 2025.

Als burgercoöperatie is wooncoop lid van coopkracht, het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen.

Coöperaties ondernemen van nature uit waardengedreven, volgens 6 coöperatieve waarden en de 7 ICA-principes.

De coöperatieve waarden zijn: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Op 3 juli 2020 vond er een webinar plaats. Deze werd georganiseerd door Limburg in samenwerking met Cera, een Vlaamse coöperatie die inzet op welvaart en welzijn.

wooncoop komt aan bod als één van de eerste Vlaamse voorbeelden.

Leun een uurtje achteruit in uw stoel en ontdek wat deze experten te zeggen hebben over de wooncoöperatie.Bron: http://www.limburg.be/wooncooperatie.

Wat we nièt zijn:

Wat zijn we wèl :

wooncoop als coöperatieve vennootschap groepeert meerdere gemeenschappelijke woonprojecten met collectieve delen (van co-wonen, cohousing tot co-living, voor definities zie samenhuizen.be).

De bewoner wordt op die manier geen (mede)eigenaar van een stuk onroerend goed, maar wel coöperant/aandeelhouder van een vennootschap die eigenaar is van diezelfde onroerende goederen.

Het biedt aantrekkelijke kansen om soepeler in te stappen en later uit te stappen, dan wanneer men zakelijke eigenaar van een onroerend goed is. Ook tussentijds wijzigen van woonst kan op een bepaald moment aantrekkelijk zijn.

Tenslotte kan een vennootschap ook met een ander tijdsperspectief de financiering van dergelijke projecten aanvangen.

Een belangrijk ander voordeel is dat door deze aanpak de woonprojecten ook toegankelijk worden voor huurders, of voor kandidaat-kopers met beperkte financiële draagkracht. In een klassieke opzet van mede-eigendom is dat minder evident, via (coöperatieve) vennootschapsvorm liggen hier kansen omdat de financiering van het project anders wordt bekeken.

Als de eerder aangehaalde preventieve maatregelen van wooncoop niet volstaan of als er sprake zou zijn van uitzonderlijke omstandigheden, dan zou wooncoop failliet kunnen gaan. Wat gebeurt er met de projecten, de bewoners, de huurcontracten, de waarde van de aandelen en de contractuele vereisten in dat geval?

Eerst en vooral wordt bij een vereffening een overzicht gemaakt van alle schulden, vorderingen en bezittingen van wooncoop. Daarbij worden de activa, dat zijn alle projecten en contracten, naar waarde geschat. Hiervan trekt men dan alle verplichtingen (schulden) af om tot een netto waarde te komen. Indien deze waarde positief is, kan men dit bedrag delen door het aantal uitstaande aandelen om zo tot de prijs per aandeel te komen. De volgorde van de schuldeisers is hier van cruciaal belang:

 1. Overheid (belastingen)
 2. Lonen personeel (niet van toepassing bij wooncoop omwille van werkend vennoten)
 3. Leveranciersschulden (architecten, aannemers….)
 4. Bankschulden
 5. (achtergestelde) Leningen investeerders
 6. Aandeelhouders / Coöperanten 

Afhankelijk van die oefening zal wooncoop (én de vereffenaar) op zoek gaan naar gelijkgestemde organisaties, liefst coöperaties, die 1 of meerdere projecten en hun contracten kunnen overnemen. In sommige gevallen zullen projecten eventueel zelfs verzelfstandigd kunnen worden. De modaliteiten daarvan hangen af van de mate van kapitaal er in elk project aanwezig is via aandelen van wooncoop en hun restwaarde. Omwille van deze reden wil wooncoop ook dat elk project apart goed gefinancierd is, ook door de bewoners. Dat resulteert in onze nagestreefde lage schuldgraad.

We doen er natuurlijk alles aan opdat dit niet zou gebeuren.

We maken een zorgvuldige kasplanning en we besteden onze boekhouding uit aan een ervaren boekhouder die na het einde van elk kwartaal een tussentijdse resultatenrekening opstelt.

Voor we overgaan tot aankoop van een pand voeren we een grondig onderzoek uit. We nemen volgende basisregels van bij de start in acht:

Elke coöperant heeft inspraak via de algemene vergadering. Bij slecht beheer wordt een nieuwe ploeg aangeduid en nieuwe beleidslijnen vastgelegd.

Dit is ook de reden waarom we een burgercoöperatie zijn, en geen ontwikkelaar.

wooncoop heeft niet de intentie om eigendommen te verkopen en wil ze bijgevolg als goede huisvader/huismoeder duurzaam onderhouden.

Er is voldoende sociale controle ingebouwd en er zijn juridische mogelijkheden voorzien om aan de alarmbel te trekken.

Er wordt geleend aan een variabele rentevoet op 25 en op 20 jaar.

wooncoop gaat steeds op zoek naar de beste formule per specifiek project.