VEELGESTELDE VRAGEN

ACHTERBAN - Bewoner of project steunen
 • Op het formulier bij aankoop van aandelen kan je aanduiden voor welk project van wooncoop je investeert.
 • Op het formulier bij aankoop van aandelen kan je ook vermelden van welke bewoner je achterban bent, welke bewoner woonkorting krijgt op basis van jouw investering
 • Ook op het formulier voor leningen kan je dit aangeven.
 • Om een specifieke bewoner te steunen koop je best aandelen, die geven een korting op de maandelijkse woonbijdrage van de bewoner.
 • Om te investeren in de realisatie van het volledige project kan je aandelen kopen of een lening geven. (verschillen tussen beide systemen, zie pagina Investeren of in de desbetreffende FAQ’s.
 • Je bent achterban als ‘vriend’/ondersteuner van het project. Je wil mee investeren en je investering wordt toegewezen aan het gekozen project.
 • Je kan achterban zijn van een bewoner en haar, hem of hen ondersteunen bij hun woonplannen (via aandelen).
 • Je kan achterban zijn voor de realisatie van het hele project. Jouw investering wordt gebruikt voor de realisatie van het globale project. (via aandelen of lening)

Je wil met jouw belofte een (toekomstig) bewoner steunen. Als het project, waarin de (toekomstige) bewoner wil wonen, niet doorgaat zal de belofte vervallen en niet worden gelicht. Als het project met zekerheid doorgaat (aankoop van grond of pand, of erfpachtovereenkomst) dan wordt de investeringsbelofte gelicht en het door jou beloofde bedrag opgevraagd.

 • Als je als achterban aandelen koopt krijg je hetzelfde rendement als aandeelhouders (beoogd rendement 2%).
 • Je kan een lening afsluiten met een rente van 2%.
 • De bewoner waarvoor jij als achterban investeert (aandelen koopt), krijgt een korting van 2% op haar/zijn maandelijkse woonbijdrage.
 • Als achterban/aandeelhouder kan je afzien van je jaarlijks rendement, dan krijgt de bewoner 2% extra korting op de woonbijdrage.
 • Als je investeert voor het project is er geen individueel voordeel, je investering gaat naar het project als geheel.
BEWONERS - 1. Algemeen

Wij ervaren veel vraag, zeker in de grote steden, voor coöperatieve woonprojecten. Dit zowel bij huur- als kooppubliek. Dat terwijl onze bekendheid nog heel beperkt is.  

Bij klassieke verhuur loop je als huurder steeds het risico dat jouw huurovereenkomst wordt opgezegd . Dat kan wanneer jouw huurovereenkomst ten einde loopt, wanneer de verhuurder het pand zelf wil betrekken of grote renovatiewerken wil uitvoeren. Het kan zelfs zonder motief als de eigenaar bereid is jou een schadevergoeding te betalen.

wooncoop wil zijn panden nooit verkopen en zal ze ook nooit zelf kunnen betrekken aangezien het geen natuurlijk persoon is.  Grote renovatiewerken worden steeds met de coöperant-bewoners besproken. Als coöperant heb je namelijk inspraak in de coöperatie en dus wat er met het door jou bewoonde pand gebeurd. Ook ontzegt wooncoop zich het recht om jou uit jouw woning te plaatsen zonder motief.

Zo garanderen wij jou dat je rustig kan wonen. Zonder schrik dat jouw huurovereenkomst wordt beëindigd. Net zoals bij klassiek eigenaarschap dus.

“Wat is de garantie dat je daar onder dezelfde, of toch gelijkaardige omstandigheden kan blijven wonen ?”

wooncoop legt dit engagement vast in een contract met de bewoners.  Enerzijds legt wooncoop het woonrecht vast, anderzijds de plicht van wooncoop om het pand levenslang te onderhouden.

De exacte voorwaarden kunnen vijfjaarlijks herzien worden. (bijvoorbeeld indien de provisie voor instandhouding dient bijgestuurd te worden of indien de omstandigheden op de financiële markten sterk veranderen)

BEWONERS - 2. Voor wie ?

Neen. Wie wil wonen bij wooncoop moet minstens drie aandelen bezitten. Een aandeel kost 250 euro. De waarde van drie aandelen is gelijk aan de huurwaarborg.

Ja, maar enkel studenten die zich domiciliëren in hun wooncoop woning.

Domiciliëren is voor alle wooncoop bewoners verplicht.

Handelsactiviteiten zijn enkel toegestaan met de juiste vergunningen en dus niet per se in elk wooncoop pand.

wooncoop is er voor bijna alle leeftijden. Het was dan ook heel prettig om tijdens de infosessies mensen te zien van onder de dertig tot boven de zestig. wooncoop richt zich niet op studenten, vanwege de specifieke stedelijke regelgeving, en ook niet op ouderen met een grote zorgnood, omdat dit een grote zorgexpertise vergt.

BEWONERS - 3. Begeleiding door wooncoop

Langs jullie kant vragen we vooraf goed de informatie door te nemen, in het bijzonder de principes als wooncoöperatie en de visie op woonkostberekening. 

Als jullie hier achter kunnen staan zijn simulaties beter te begrijpen en vinden dan ook jullie akkoord om coöperatief te gaan wonen.  wooncoop evalueert vervolgens het project en laat weten of we hier mee door kunnen gaan.

Dit verwacht wooncoop van de groep:

   • intentieverklaring om te werken met wooncoop en aankoop aandeel
   • investeringsbelofte –  (financiële vuistregels: 1/3 van de bewoners bij oplevering en 1/6 bij de start, samen bepalen we het aantal aandelen)
   • visie/ambities van de groep (architectuur – woonvorm – sociale component gewenst of niet – verhoopte verhuisperiode – …) 
   • discretie van de groep over het project, de bewoners,.. 
   • een goede woongemeenschap vormen – uitbouw en onderhouden van bewonersgroep

wooncoop sluit enerzijds een groepsovereenkomst af met de bewonersgroep.  Anderzijds sluit wooncoop een individuele intentieverklaring af met elke bewoner. Dit gaat over het engagement dat de bewonersgroep samen het project gaat uitbouwen en dat er een groep gaat wonen.   Op dat moment betalen de kandidaat-bewoners  750€ of 1000€. De bewonersgroep draagt 1/3e van de kosten. Het kapitaal van de bewoners staat vast tot één jaar na de oplevering. 

wooncoop start met een trekkersgroep en de groep beslist of de engagements- regeling ook geldt voor nieuwe bewoners.  De individuele intentieverklaring is een financiële afspraak op maat van iedere bewoner volgens eigen keuze en eigen kunnen.

Ik heb begrepen dat jullie voor de begeleiding 37 € per uur aanrekenen.  Klopt dat?

Neen, dit klopt niet.  We vergoeden de werkende vennoten aan dit tarief. Begeleiding als een consultant doen we niet, we begeleiden wel de projecten die we mee realiseren.

Voor de bouwperiode tot oplevering rekenen we een percentage van 6% van de (Aankoopprijs grond/pand + kosten op de aankoop + verbouwingen en BTW + werkingskosten wooncoop).  Vanaf de oplevering rekenen we een bijdrage van 30 euro per maand per wooneenheid. Deze zit vervat in de woonkostberekening.

De vennoten worden betaald volgens gepresteerde uren aan het uurloon van 37€.

 

taken wooncoop lokale trekker of projectverantwoordelijke:

   • ondersteuning van de groep in haar taken
   • samen kapitaal en bewoners zoeken
   • bouwheerschap van het project
   • gebouwenbeheer

 

De sociale syndicus neemt een aantal specifieke taken op in een project t.a.v. de bewonersgroep. 

  • Zo voorziet hij/zij jaarlijks een ‘taartmoment’ met de bewoners. Dit is een bewonersvergadering, met als onderwerpen planning en evaluatie van het project.  
  • Verder is de syndicus het aanspreekpunt voor de bewoners, verantwoordelijk voor de coördinatie van klussen en het vinden en verwelkomen van nieuwe bewoners. 
  • De syndicus bespreekt eveneens de nacalculatie, en pleegt overleg met de bewoners, enj doet de voorbespreking van de algemene vergadering en je licht het analytisch plan toe. 
  • De syndicus zorgt voor de opvolging van de huur in tweede lijn (na administraie vanuit het Ondersteunend Team)

In de maandelijkse woonkost wordt 30€ per maand aangerekend om de syndicus te betalen en voor eventuele blijvende ondersteuning aan de groep. 

BEWONERS - 4. Fondsenwerving nieuwe projecten

Van zodra een bewonersgroep zich tot wooncoop richt starten we al met sensibilisering rond het vinden van fondsen bij de achterban. 

We doen dit op verschillende manieren: via infosessies specifiek voor dit nieuwe project, via onze sociale media,…

Wij vinden op dit moment voldoende bewoners-coöperanten en investeerder-coöperanten. Andere kanalen zullen op termijn ook aangeboord worden.

We maken ons sterk dat we investeerders vinden.  

Ja. Je kan inderdaad een lening geven en dit toewijzen aan een project.. 

Als je er vervolgens zelf zou komen wonen zal dit omgezet worden in aandelen als bewoner.

Je kan ook aandelen toewijzen aan een bewoner. Als achterban kan je kiezen om 2% korting toe te kennen aan een bewoner (wordt dan bewonerskorting) en zelf rendement te behouden. Op deze manier kan je een bewoner steunen èn zelf ook je eigen rendement behouden.

Dat zijn ‘vrienden’ van je project. Zij willen mee investeren en deze investering wordt toegewezen aan jullie project.

Zij zijn C-aandeelhouders.

INVESTEREN - 1. Algemeen

Jazeker.  Ook externe investeerders kunnen aandelen in de coöperatie kopen of leningen verstrekken. Dit kan eenvoudig door je in te schrijven als aandeelhouder via het aandelen.wooncoop.be.

Jazeker! Je kan aandelen van wooncoop als cadeautje schenken aan iemand anders. Bij het registreren zet je alles op jouw naam, nadien mail je  ons om te melden aan wie je deze aandelen wenst toe te wijzen.  

Een prima geschenk idee voor je pete- of metekind.  

Op de Algemene Vergadering kan hij/zij echter niet zelf stemmen indien minderjarig, dit kan wel door zijn ouder/voogd. Zodra zij meerderjarig zijn hebben zij rechten op de Algemene Vergadering en kunnen zij zelf beschikken over het recht te handelen met de aandelen.

Het eventuele dividend wordt vanaf dan ook betaalbaar aan de meerderjarige, voordien kan je er voor opteren zelf het dividend te ontvangen of het te sparen of te kapitaliseren. 

Aandelen en leningen staan steeds op naam van 1 persoon, niet op naam van een koppel.

Je wil met jouw belofte een (toekomstig) bewoner steunen. Als het project, waarin de (toekomstige) bewoner wil wonen, niet doorgaat zal de belofte vervallen en niet worden gelicht. Als het project met zekerheid doorgaat (aankoop van grond of pand, of erfpachtovereenkomst) dan wordt de investeringsbelofte gelicht en het door jou beloofde bedrag opgevraagd.

Bij een uitstap (zowel als bewoner of als niet bewoner) is het mogelijk dat het kapitaal niet kan terugbetaald worden. 

De Raad van Bestuur dient de reden hiervan te motiveren en een voorstel te doen tot terugbetalen (bvb in schijven, een percentage van je inleg verspreid in de tijd).

Je centen blijven steeds de nominale (250 euro) waarde behouden.

De nominale waarde zou kunnen zakken door bvb een crisis in de vastgoedmarkt, als de panden niets of plots veel minder waard zouden zijn dan bij de start. We verworven die panden niet alleen via aandelen maar ook met leningen dus daarom hebben we hier minder schrik voor.

INVESTEREN - 2. Aandelen

Ga naar aandelen.wooncoop.be en schrijf je in voor het gewenste aantal aandelen.

Ja, je kan  aandelen bijkopen.

Voor de gehele coöperatie is er een maximum van € 5.000.000 voor de periode van 22/10/2019 tot en met 21/10/2020 wat betreft de C-aandelen.

Bijkopen kan via de site https://aandelen.wooncoop.be

Ben je reeds geregistreerd dan kan je je aandeelhoudersnummer opvragen om zo de volgende keer nieuwe aandelen aan te kopen. Je kan je aandeel toewijzen aan één of meerdere projecten van wooncoop.

Verkopen is niet het juiste woord; je kan je aandelen, of een deel ervan uitgeschrijven. Dit betekent dat wooncoop je aandelen terugneemt. 

De procedure verloopt als volgt:

   • vraag de uitschrijving aan per e-mail naar aandelen@wooncoop.be, tijdens de eerste zes maanden van het jaar. Aanvragen die later binnenkomen worden behandeld in het volgende jaar.
   • de uitschrijving vindt plaats in de tweede helft van het jaar
   • de uitkering (het scheidingsaandeel genoemd) vindt pas plaats na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering in het jaar na de aanvraag.
   • De uitschrijving kan enkel geweigerd worden indien ze de financiële gezondheid van wooncoop in het gedrang brengt.
   • De formele uitkering vindt dus een hele tijd na de aanvraag plaats, maar wooncoop voorziet de uitkering van een voorschot binnen een redelijke termijn.

concreet voorbeeld

Tussen januari en juni 2020 vraag je om uit te stappen.  In de loop van 2020 en bij het afsluiten van de boekhouding van 2020 krijgen we zicht op hoeveel euro er dient vrijgemaakt te worden om de uitstap mogelijk te maken.  Dit deel of een percentage ervan wordt dan door de Algemene Vergadering van juni 2021 goedgekeurd, en de uitbetaling volgt dan uiterlijk de maand daarna.

wooncoop wil graag dat wie eruit wil er ook uit kàn stappen. Dit in het bijzonder voor de bewoners. Indien moeilijke tijden zouden aankomen willen we hen voorrang geven.

Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend. Stapt u bijvoorbeeld in op 1 oktober, dan is uw kapitaal in het jaar van instap één vierde van de tijd (3 van de 12 maanden) beschikbaar. Wordt voor dat jaar een dividend van 2% uitgekeerd dan zal u een dividend ontvangen ter waarde van 0,5% van uw kapitaal (één vierde van  2%).

Een aandeel kost € 250 euro en staat steeds op naam.

Bij het einde van het lidmaatschap door gehele of gedeeltelijke uittreding hebben de vennoten recht op een scheidingsaandeel. Dit scheidingsaandeel is de tegenwaarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt. Op dit moment limiteren de statuten het scheidingsaandeel nog tot het bedrag dat op het aandeel werd gestort. Dit wordt momenteel herzien om een rendement via waarde-aangroei van het aandeel toe te laten.

Ja.  Aandelen van wooncoop zijn een mooi geschenk om aan kinderen te geven. Minderjarigen mogen ook coöperant zijn. De wettelijke verantwoordelijke vertegenwoordigt hen op de algemene vergadering tot ze meerderjarig zijn. Hetzelfde geldt voor volwassenen die onder voogdij geplaatst zijn (vb bij mentale handicap). Ook zij worden door hun voogd vertegenwoordigd.

Het dividend wordt uitgekeerd binnen de maand die volgt op de algemene vergadering. Deze vindt jaarlijks plaats uiterlijk op de eerste zaterdag van juni.

 

Indien de coöperant vooraf niets geregeld heeft m.b.t. de overdracht van zijn aandelen komen deze in de algemene successie terecht.   Indien 3 jaar voor het overlijden geregeld vallen de aandelen buiten de successie.

Het aandeel wordt terugbetaald of overgedragen volgens de wens van de erfgenamen. Als erfgenaam stuurt u drie documenten naar wooncoop :

1.  Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris).

2.  Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen.

     • indien het aandeel wordt overgenomen door de erfgenamen:
      naam, adres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder
     • als wooncoop het aandeel moet terugstorten:
      het rekeningnummer waarop het bedrag moet komen.

3.  Het aandeelhoudersbewijs.

Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet of teruggestort. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur. Is het bewijs niet meer in uw bezit kan je dit opvragen bij wooncoop.  We helpen je graag verder om dit administratief vlot te verwerken.

U kan de keuze maken bij leven de aandelen over te dragen aan een andere persoon.  Zie ook  Artikel 13b en 14 van de statuten.  Het komt erop neer dat wooncoop de aandelen automatisch terugneemt en in principe de waarde van de aandelen zullen ontvangen in de tweede helft van het jaar dat volgt op het overlijden. De raad van bestuur kan hier gemotiveerd van afwijken, bijvoorbeeld door bij een groot kapitaal gefaseerd uit te betalen.

wooncoop onderscheidt 3 soorten aandelen

  • A-aandelen: Dit zijn aandelen voor de bewakers van de missie van de vennootschap
  • B-aandelen: Dit zijn aandelen voor de bewoners van de vennootschap die geen bewaker van de missie zijn
  • C-aandelen: Dit zijn aandelen voor iedereen die de missie van de vennootschap onderschrijft en die geen bewaker van de missie of die geen bewoner is.  

Ben je als investeerder ingestapt in wooncoop (via aandelen of leningen) en wens je later bewoner te worden ?  Geen probleem.

Dan worden je lening of je C-aandelen omgezet naar B-aandelen zodra de bewoning van start kan gaan.

wooncoop wil haar aandeelhouders vergoeden voor hun financiële inbreng en beoogt een rendement van gemiddeld 2% per jaar, hetzij via dividend, hetzij via waarde-aangroei van het aandeel. In de huidige startfase van wooncoop is winst moeilijk haalbaar en zal het het rendement lager liggen. Daarom kijkt wooncoop op een wat langere termijn, en streven we ernaar het gemiddelde van 2% per jaar te halen voor kapitaal dat ons voldoende lang ter beschikking wordt gesteld. Coöperanten die wonen bij wooncoop komen niet in aanmerking voor dividend, maar ontvangen wel een ristorno (korting) op de woonkost.

wooncoop kiest voor een beoogd rendement van 2% per jaar met de ambitie om het waarde-verlies van kapitaal door inflatie te compenseren.

Wanneer je aandelen in waarde stijgen dan is dit rendement vrijgesteld van roerende voorheffing omdat wooncoop een erkende coöperatie is.

Neen.  Nergens worden er instapkosten of andere administratieve kosten aangerekend.

INVESTEREN - 3. Leningen

Interest op leningen wordt betaald in de laatste week van de maand volgend op de vervaldag.

Aandeelhouders kunnen kiezen of ze aandelen kopen of lening geven. 

Bij de leningen voorziet wooncoop een gegarandeerde 2% bruto interest.

Je geld staat vast voor minimaal 1 jaar. Voor een trekkersgroep staat het vast tot anderhalf jaar na de oplevering. Een lening kan vanaf 5.000€.

Lees meer op de website bij lening.

Neen.  Nergens worden er instapkosten of andere administratieve kosten aangerekend.

INVESTEREN - 4. Fiscale voordelen

Ja.  De wooncoop aandelen komen in aanmerking voor de vrijstelling van roerende voorheffing op dividendaandelen.  Een eerste schijf van dividenden is namelijk vrijgesteld van roerende voorheffing, wat u een belastingvoordeel kan opleveren. U kan tot € 800 dividend ontvangen zonder hierop roerende voorheffing te moeten betalen. Boven deze grens betaal je 30% roerende voorheffing op het ontvangen dividend. Wanneer je aandelen in waarde stijgen dan is dit rendement vrijgesteld van roerende voorheffing omdat wooncoop een erkende coöperatie is. 

De grens van € 800 is op het totaal van jouw aandelen, zowel bij wooncoop, andere erkende coöperaties of aandelen bij andere vennootschapsvormen  (als ze onderworpen zijn aan het RV-tarief van 30%).  U moet het bedrag van de voorheffing dat je terugvordert vermelden in de aangifte in de vakken 1437 en 2437.  

Voor het inkomstenjaar 2019 lag deze grens op € 800 dividend, in 2018 was dit € 640 dividend, daarvoor tot € 190 dividend.  

PROJECTEN - 1. Algemeen

Ja. 

Dit vormt geen verschil voor ons. Alleen is de grond dan geen eigendom van wooncoop maar wordt hiervoor een canon afgesproken met de eigenaar.   

Wel is dient de duurtijd van erfpacht op langere termijn te liggen.  wooncoop wenst het principe van woonrecht waar te maken. Er dienen dus vooraf afspraken gemaakt te worden met de eigenaar over de  opties bij het beëindigen van de erfpacht: keert de grond terug naar de eigenaar of kan deze gekocht worden door wooncoop?  

Voordeel : Een erfpacht kan goedkoper zijn omdat je dan dit deel niet hoeft te financieren op voorhand.

 

wooncoop doet elk jaar mee aan de Samenhuizen-dag. Daar kan je binnenkijken in onze projecten.

wooncoop gaat op zoek naar panden die enerzijds te groot zijn voor een klassiek gezin en anderzijds te klein zijn (te goede staat voor sloop) voor de klassieke project-ontwikkelaars.

Wat de kostprijs zelf betreft willen we vooral dat het ten hoogste marktconform is, liever lager. Ook anderen dan de startgroep moeten kunnen participeren/het kunnen betalen …

Elke bewonersgroep kan zelf voorstellen uitwerken bij de ontwikkeling van hun wooncoop-project voor het optimaal benutten van ruimtes/kamers die 1 op de 2 weken niet benut worden. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de architect en wooncoop. 

wooncoop is een burgercoöperatie, een vehikel om projecten waar te maken. wooncoop koopt de panden aan en wordt eigenaar.  De bewoners beleggen hun kapitaal in de coöperatie en worden aandeelhouder.  

De bewonersgroep vormt wel een eigen autonome groep binnen wooncoop met zekere mate van inspraak tav het pand. Je huurt als het ware bij jezelf!.

PROJECTEN - 2. Huurovereenkomst

Ja.  Verhuizen binnen wooncoop kan zeker ook. Als je op zoek bent naar een nieuwe woonplek binnen wooncoop dan heb je als bewoner voorrang bij uitstap tov de niet-bewoners.

Deze werd opgesteld op basis van nieuwe huurdecreet januari 2019.

Ja. Wie wil huren bij wooncoop moet minstens drie aandelen bezitten. Een aandeel kost 250 euro. De waarde van drie aandelen is gelijk aan de huurwaarborg.

Elke bewoner kan beslissen om vervroegd uit het contract treden mits een opzeg van 3 maanden. De opzeg gebeurt schriftelijk via aangetekend schrijven. De opzeg gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de aankomst van de opzegbrief. 

Tijdens de opzegperiode zal naar een nieuwe bewoner worden gezocht door de groep en door de vertrekkende bewoner. De bewoner dient op afgesproken momenten toegang te verschaffen tot de te verhuren ruimte.

Je kan dan ook kiezen om al dan niet uit de coöperatie te stappen.  

Bij wooncoop wordt de woonkost via het principe “kostendelend” berekend.

Je woont er aan de echte woonkost, en ja, deze wordt jaarlijks geïndexeerd. 

PROJECTEN - 3. Woonkost

Dan krijg je als bewoner geen extra korting op de woonkost.

Bewoners sparen in de vorm van aandelen-opbouw. Daar krijgen ze korting voor tijdens hun woontijd bij wooncoop.  Bij hun vertrek ontvangen ze de opgebouwde som in de vorm van aandelen.  Ze kunnen op dat moment zelf kiezen om deze aandelen te behouden of hun geld op te vragen bij wooncoop. 

wooncoop reserveert maandelijks een deeltje van de woonkost om een spaarpot aan te leggen voor elke bewoner. 

De spaarpot van de bewoner groeit  

   • naar ~40% van de nieuwbouwwaarde van de woning 
   • + 80% van de grondwaarde (80=solidariteit en risico).

Iemand die niets inbrengt en gewone basiswoonkost betaalt, 

   • heeft 40% van de nieuwbouwwaarde gespaard door de maandelijkse woonkost (dit is het deel instandhoudingswerk en een buffer voor risico en solidariteit)
   • zal die spaarpot op 25 jaar bijeensparen door een woonbijdrage te betalen, er zullen ook financiële kosten gerekend worden, de bewoner zal als het ware een lening aangaan bij wooncoop
   • de spaarpot wordt jaarlijks geïndexeerd

Wie meteen het juiste bedrag inbrengt zal niet moeten sparen en ook geen financiële kosten betalen op de spaarpot

   • en daarvan komt de 4%

Wie meer inbrengt dan de spaarpot wordt voor dat deel als investeerder aanzien: 

   • dit aan dezelfde voorwaarden als gewone investeerders
   • behalve dat zoveel mogelijk met ristorno (teruggave) ipv dividend wordt gewerkt omdat dit fiscaal voordeliger is.

Tenslotte draagt iedereen bij tot een fonds voor risico en solidariteit.

Iemand die na bijv. 20 jaar instapt, zal de instapwoonkost betalen volgens tabel.  De aandeelhouder krijgt dan zijn aandeel terug vermeerderd met de index. 

Wat gebeurt met de waarde die ondertussen wel is opgebouwd door de eerste bewoner (in vorm van afbetaling van hypotheek ed.) maar niet in vorm van aandelen teruggetrokken kan worden?

   • Het deel van de afbetaling dat we op termijn niet nodig hebben is het spaarbedrag in de woonkost. 
   • Het deel dat we wel nodig hebben wordt op termijn heropgenomen om instandhoudingswerken te financieren of risico af te dekken. 

Voor ieder project bij wooncoop geldt dezelfde regel nl wonen aan kostprijs.

Berekening : Aankoopprijs grond/pand + kosten op de aankoop + verbouwingen en BTW + werkingskosten wooncoop.

Samen met de bewonersgroep bepalen we welke werken zullen worden uitgevoerd.  Afhankelijk van het ingebrachte kapitaal en de wensen van de groep ovv architectuur kan een project meer of minder gaan kosten.

We doen beroep op de coöperatieve spirit van de bewoners en vragen dat wie die mogelijkheid heeft ook werkelijk spaart. Het zorgt ervoor dat het geld van externe investeerders gericht kan gebruikt worden voor bewoners die niet de mogelijkheid hebben om te sparen.

De meesten vinden de woonkost bij instap nog altijd te hoog en komt de verlaging van de woonkost na 25 à 30 jaar eigenlijk te laat om er nog van te kunnen profiteren. 

De woonkost kan verlaagd worden door een deel van de woningen gedeeltelijk te financieren met geld van investeerders. Het gevolg is een lagere kapitaalaflossing. De keerzijde is een hogere financiële kost. Wij gebruiken het geld van externe investeerders graag gericht. Dat wil zeggen specifiek voor woningen van mensen die niet de mogelijkheid hebben om te investeren of een hoge woonkost te betalen. wooncoop vindt het belangrijk toegankelijk en aantrekkelijk te zijn voor bewoners met verschillende financiële profielen. Dit is de reden waarom wij startende woongroepen ook vragen om kapitaal te werven bij externe investeerders.

 

wooncoop is zeer transparant in de financiële samenwerking. Als er weinig begeleiding nodig is voor een bepaalde bewonersgroep zal de begeleidingsprijs verminderen, is er daarentegen erg veel begeleiding nodig dan zal die prijs hoger liggen.  De groep beslist hoe de samenwerking met lokale partners zoals stad, architect,  enz… verloopt.  De taken en rollen worden van bij de start helder doorgesproken en op papier gezet.

wooncoop rekent een vaste projectkost aan van 6% voor het technisch-juridisch aspect en de begeleiding van de bewonersgroep van bij de start tot aan de oplevering en bewoning (tot 1 jaar na bewoning). 

   • Dit percentage wordt genomen op de volledige aankoop vermeerderd met de volledige bouwkost.   
   • 3%  daarvan gaat vandaag naar de centrale werking van wooncoop  
   • de overige 3% naar een lokale trekker. 

Na de oplevering betaalt iedere bewoner maandelijks 30€ voor de begeleiding. 

Dit zit vervat in de maandelijkse woonkosten van de bewoner. 

Neen. Bij wooncoop woon je aan woonkost, en dat is voor iedereen gelijk. 

We berekenen jouw persoonlijke woonbijdrage aan de hand van de huurberekeningsmodule waarin de grootte van jouw unit de woonkost zal bepalen.  

wooncoop kan met de C-aandelen gaan sleutelen door ze toe te kennen aan bewoners met minder of geen inbreng. Zo kan een bewoner die zelf geen kapitaal kan inbrengen noch achterban heeft, alsnog genieten van een bewonerskorting. Een solidaire oplossing dus die in de groep wordt besproken..

Neen.

Dit wordt per project en per individuele unit apart verrekend.  Zo zijn er aparte tellers voor elke unit. Bij woningdelen wordt een verdeelsleutel afgesproken over bewoners en units. De groep zorgt mee voor faire spelregels.

PROJECTEN - 4. Beheer panden

wooncoop voorziet fondsen om gedurende de komende 60 jaar instandhoudingswerken te kunnen uitvoeren. 

Dit wordt hoofdzakelijk voorzien 

   • via een gedeeltelijke heropname van de banklening en 
   • deels via de woonkost zelf (afhankelijk van hoe de woning is gefinancierd)

Dit wordt per project berekend.

De architect wordt gekozen door wooncoop samen met de bewonersgroep.

wooncoop wil van bij de start betrokken zijn (dit omdat we levenslang eigenaar zijn, goed beheer willen doen).

wooncoop zit vandaag enkel in een VME voor het project Eikenberg.

wooncoop verkiest om in een groter geheel voldoende eigen units te hebben zodat we enkel in een VME zouden zitten voor bvb het recht van doorgang, afspraken rond groen-onderhoud,…

Ja. Het uitwerken van het gebouw gebeurt in samenspraak met de bewoners.   

Zo kan je individueel kiezen op gebied van kwaliteit in je eigen flat. Je kan ook zelf klussen waardoor het voordeliger wordt.

De concrete kosten per bewoner worden transparant gemaakt via een rekenmodule en doorgesproken.. 

In principe verkoopt wooncoop haar woningen nooit. Daarom hebben we extra aandacht voor duurzaamheid bij renovatie en nieuwbouw, en hebben we ook extra aandacht voor een goed beheer en onderhoud van onze woningen.

WOONCOOP - 1. Financieel beheer

De aanschaf van een pand wordt terugbetaald door de banklening met vaste mensualiteit aan te vullen met leningen/kapitaal waarop enkel interest/dividend wordt betaald.

Vandaag werken we met VDK maar wooncoop staat open voor nieuwe/bijkomende banken conform de projecten.

Er wordt geleend aan een variabele rentevoet op 25 en op 20 jaar.

wooncoop gaat steeds op zoek naar de beste formule per specifiek project.

 

Elke coöperant heeft inspraak via de algemene vergadering.  Bij slecht beheer wordt een nieuwe ploeg aangeduid en nieuwe beleidslijnen vastgelegd.

   • De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden
   • Er is tussentijdse inspraak per project voorzien

Dit is ook de reden waarom we een burgercoöperatie zijn. wooncoop is om deze redenen geen ontwikkelaar, werkt niet via een Vereniging van Mede-eigenaars.

wooncoop heeft niet de intentie om eigendommen te verkopen en wil ze bijgevolg als goede huisvader duurzaam onderhouden. 

Er is voldoende sociale controle ingebouwd en er zijn juridische mogelijkheden voorzien om aan de alarmbel te trekken.

We doen er natuurlijk alles aan omdat dit niet zou gebeuren.   

We maken een zorgvuldige kasplanning en we besteden onze boekhouding uit aan een ervaren boekhouder die na het einde van elk kwartaal een tussentijdse resultatenrekening opstelt.

Voor we overgaan tot aankoop van een pand voeren we een grondig onderzoek uit.  We nemen deze basisregels van bij de start in acht:

   • we investeren pas in een volgend project als ook de eigen inbreng is toegezegd voor minimaal 1/3 e van het kapitaal nodig voor een project en een deel van de toekomstige bewoners gekend zijn
   • We spreiden onze financiering over banken, bewoners, investeerders en leninggevers.
   • de aankoop van een pand/grond of investering bereiden we grondig voor door gesprekken met bank/schatter/architect-ingenieur
     • een vertrouwde schatter schat de marktwaarde in van het pand of de grond
     • een ervaren architect schat de bouw- of renovatieprijs
   • we schatten de verhuurwaarde in. Elk  pand op zich moet economisch kloppen, zo vermijden we dat er een sneeuwbaleffect zou ontstaan 
   • operationele uitgaven van de coöperatie (kantoor, communicatie, boekhouding, verzekering, loon, …. ) worden pas gemaakt als hiervoor ook het werkingsgeld beschikbaar is (tering naar de nering)
   • de aandeelhouders zelf zijn maximaal verantwoordelijk voor het eigen ingebrachte geld

We stellen natuurlijk alles in het werk omdat dit niet zou gebeuren en als wooncoop aandeelhouder krijg je inzage en inspraak in ons beleid. 

Indien er toch een faling zou plaatsvinden zal een curator aangesteld worden die de panden en alle andere bezittingen zal verkopen tot zover het nodig is.  Met die opbrengst worden in deze volgorde de schulden terugbetaald aan:

   • de bank
   • de overheid (rsz schulden, achterstallige belastingen, ….
   • de leveranciers en leninggevers
   • de aandeelhouders

De vennootschap gaat over naar soortgelijk doel.

In onderling overleg worden eerst mogelijkheden onderzocht om bvb een site te verkopen aan een soortgelijk doel of aan een nieuw opgericht doel zodat de bewonersgroep onder dezelfde voorwaarden verder kan.

We hebben de intentie om zeker de bewoners (B aandeelhouders) hun aandeel bij elke vraag te kunnen terug te betalen maar ook de investeerders (C aandeelhouders)

We maken inderdaad wél boekhoudkundige winst. We beogen een winst die net volstaat om de beoogde dividenden uit te keren. In ons model beschouwen we dit niet als een werkelijke winst, maar als een financiële kost.

Dit wordt dan meegerekend in de financiële kosten in de woonkost.

 

WOONCOOP - 2. Organisatie en beslissingen

In deze presentatie van CERA krijg je een mooi overzicht van wat coöperatief ondernemen is, wat het verschil is met andere ondernemingsmodellen, en welke types coöperaties er zoals bestaan.  Auteur: Hannes Hollebecq, Cera, 2020.

Lees hier meer over wooncoöperaties.

Elke coöperant wordt jaarlijks uitgenodigd op de algemene vergadering (1e zaterdag van juni). .Je hebt één stem op de algemene vergadering ongeacht het aantal aandelen dat je bezit. Vanuit de algemene vergadering worden per categorie aandeelhouders twee bestuurders verkozen. 

Daarnaast is per pand 

   • overleg met de bewonersgroep, 
   • we organiseren thematische werkgroepen vanaf 2020
   • staat onze deur/telefoon/email box open voor jouw feedback.

De algemene vergadering beslist over het algemeen beleid van de vennootschap, over het jaarverslag en over alle andere zaken die in het belang van de coöperatie zijn.  In de algemene vergadering komen de vennoten minstens één keer per jaar samen om bestuurders te benoemen en te kwijten, om zich uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, om zich uit te spreken over het voorbije en het geplande beleid, en om te stemmen over eventuele wijzigingen in de statuten en het intern reglement.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten.  Een vennoot (of coöperant) is elkeen die minstens één aandeel van wooncoop bezit.  Elke vennoot heeft één stem in de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit. 

In principe beslist de algemene vergadering bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er beslist met een gewone meerderheid. Deze regel geldt voor alle beslissingen, behalve voor een statutenwijziging: in dat geval is een 2/3 en in sommige gevallen een 4/5 meerderheid vereist die tevens bij de A-vennoten dient gehaald te worden.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal drie en maximaal tien bestuurders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. Uit elk van de drie categorieën zijn ten minstens 2 en ten hoogste 3 bestuurders voorgedragen. Overige bestuurders zijn voorgedragen door de raad van bestuur omwille van hun expertise. 

In België onderscheidt men drie soorten AV’s:

   1. de jaarvergadering: komt jaarlijks bijeen op een door de statuten bepaalde datum en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, over de bestemming van de winst en de verlening van kwijting aan bestuurders;
   2. de bijzondere algemene vergadering: vindt plaats op een datum anders dan die bepaald in de statuten wegens bijvoorbeeld het openvallen van een bestuursmandaat;
   3. de buitengewone algemene vergadering: de algemene vergadering die de statuten wijzigt. Hiervoor is een 3/4de meerderheid vereist waarbij minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigd zijn.

wooncoop is een coöperatieve vennootschap en heeft een horizontale organisatiestructuur, je kan participeren op elk vlak, het is transparant waar beslissingen genomen worden.

Het huidige team werkende vennoten vind je op de website onder de kop “Over ons

wooncoop cv

Pannestraat 31, 9000 Gent

BTW BE 0681.921.282

facturen@wooncoop.be (facturen graag digitaal)

09 296 44 54

WOONCOOP - 3. Wooncoöperatie

wooncoop als coöperatieve vennootschap groepeert meerdere cohouse-projecten.

De cohouser wordt op die manier geen (mede)eigenaar van een stuk onroerend goed, maar wel coöperant/aandeelhouder van een vennootschap die eigenaar is van diezelfde onroerende goederen.

Het biedt aantrekkelijke kansen om soepeler in te stappen en later uit te stappen, dan wanneer men zakelijke eigenaar van een onroerend goed is. Ook tussentijds wijzigen van woonst kan op een bepaald moment aantrekkelijk zijn. 

Tenslotte kan een vennootschap ook met een ander tijdsperspectief de financiering van dergelijke projecten aanvangen.

Een belangrijk ander voordeel is dat door deze aanpak cohousing projecten ook toegankelijk worden voor huurders, of voor kandidaat-kopers met beperkte financiële draagkracht. In een klassieke opzet van mede-eigendom is dat minder evident, via (coöperatieve) vennootschapsvorm zijn daar kansen omdat financiering van het project anders wordt bekeken.

wat we nièt zijn: 

   • we zijn geen consultants
   • we zijn geen immokantoor
   • we zijn geen sociale huisvesting, noch een high end vastgoed projectontwikkelaar

wat zijn we wèl : 

   • we zijn een bewonerscoöperatie en zijn er voor de bewonersgroepen met een gezamenlijke woonwens 
   • we zijn een financieel-juridisch vehikel, een instrument om deze woondromen mogelijk te maken
   • we zijn niet commercieel gedreven : er moet niets, we moeten niet volgend jaar meer omzet draaien

 

Als burgercoöperatie is wooncoop lid van coopkracht, het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen.

Coöperaties ondernemen van nature uit waardengedreven, volgens 6 coöperatieve waarden en de 7 icaprincipes

De coöperatieve waarden zijn: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. 

Op 3 juli 2020 vond er een webinar plaats. Deze werd georganiseerd door Limburg in samenwerking met Cera, een Vlaamse coöperatie die inzet op welvaart en welzijn.

wooncoop komt aanbod als één van de eerste Vlaamse voorbeelden.
Leun een uurtje achteruit in uw stoel en ontdek wat deze experten te zeggen hebben over de wooncoöperatie.

bron: http://www.limburg.be/wooncooperatie.

WOONCOOP - Contact

Heb je een klacht over wooncoop? Je bent bewoner, coöperant of een extern persoon ?

Hier lees je alles over het klachtenbeleid van wooncoop en hoe je klacht te melden.

Openheid, transparantie, communicatie is waar we voor staan. Dus aarzel niet ons te contacteren

 

WOONCOOP - Social media

Load More