De algemene vergadering beslist over het algemeen beleid van de vennootschap, over het jaarverslag en over alle andere zaken die in het belang van de coöperatie zijn. In de algemene vergadering komen de vennoten minstens één keer per jaar samen om bestuurders te benoemen en te kwijten, om zich uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, om zich uit te spreken over het voorbije en het geplande beleid, en om te stemmen over eventuele wijzigingen in de statuten en het intern reglement.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Een vennoot (of coöperant) is elkeen die minstens één aandeel van wooncoop bezit. Elke vennoot heeft één stem in de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

In principe beslist de algemene vergadering bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er beslist met een gewone meerderheid. Deze regel geldt voor alle beslissingen, behalve voor een statutenwijziging: in dat geval is een 2/3 en in sommige gevallen een 4/5 meerderheid vereist die tevens bij de A-vennoten dient gehaald te worden.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal drie en maximaal tien bestuurders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. Uit elk van de drie categorieën zijn ten minstens 2 en ten hoogste 3 bestuurders voorgedragen. Overige bestuurders zijn voorgedragen door de raad van bestuur omwille van hun expertise.

In België onderscheidt men drie soorten AV’s:

  • de jaarvergadering: komt jaarlijks bijeen op een door de statuten bepaalde datum en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, over de bestemming van de winst en de verlening van kwijting aan bestuurders;
  • de bijzondere algemene vergadering: vindt plaats op een datum anders dan die bepaald in de statuten wegens bijvoorbeeld het openvallen van een bestuursmandaat;
  • de buitengewone algemene vergadering: de algemene vergadering die de statuten wijzigt. Hiervoor is een 3/4de meerderheid vereist waarbij minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigd zijn.
Vond je deze FAQ nuttig?
Thumbs Up Icon 6
Thumbs Down Icon 1