Header afbeelding

Belangrijk om te weten

Inhoud

Rendement

Aandelen:

Wooncoop beoogt een rendement via een waardevermeerdering van de aandelen. Wooncoop voorziet dus niet in een jaarlijks dividend. De beoogde waarde van een aandeel (a) van wooncoop volgt de prijsevoluties van het residentiële vastgoed. Als referentie wordt de residentiële vastgoedprijsindex (rvpi) gehanteerd. De werkelijke waarde van het aandeel wordt bepaald door de beoogde aandelenwaarde te toetsen aan de waarde van wooncoop: de waarde van alle aandelen samen mag de waarde van wooncoop (b) niet overstijgen. Met andere woorden, de werkelijke waarde van het aandeel wordt bepaald als het laagste van (1) de beoogde waarde van het aandeel en (2) de waarde van wooncoop gedeeld door het aantal aandelen (in het intern reglement wordt dit de aandelenwaarde volgens gecorrigeerde balans genoemd). De waarde van wooncoop wordt gedefinieerd als het boekhoudkundig eigen vermogen vermeerderd met de latente meerwaarde op het vastgoed in gebruik en verminderd met de latente belasting op die meerwaarde. Tot de boekhoudkundige waarde van het vastgoed in gebruik het bedrag van € 10.000.000 overschrijdt, wordt de waarde van wooncoop gedefinieerd als het boekhoudkundig eigen vermogen. Vandaag (23/4/2022) bedraagt de boekhoudkundige waarde van het vastgoed in gebruik ongeveer € 7.500.000.

In het kort: een eventueel rendement op je aandelen ontvang je bij het uittreden wanneer je meer terugbetaald krijgt dan je oorspronkelijk voor de aandelen betaalde. Dit eventueel rendement hangt af van de financiële prestaties van wooncoop. Bij betere/mindere financiële prestatie zal het rendement groter/kleiner zijn en het risico bestaat dat je minder terugbetaald krijgt dan je oorspronkelijk betaalde op de aandelen.  Er bestaat ook het risico dat wooncoop niet over voldoende liquide middelen beschikt om de terugbetaling uit te voeren op het voorziene moment (zie verder)

Leningen:

Op een lening geeft wooncoop een interest van 2% bruto/ jaar. Deze  is onderverdeeld als 1,4% netto + 0,6% roerende voorheffing. De roerende voorheffing wordt door wooncoop ingehouden en rechtstreeks  aan de overheid betaald. Interesten op leningen worden betaald op de vervaldag.

Opzegging

Aandelen:  

Elke vennoot die wil uittreden moet hier schriftelijk om verzoeken, dit kan per brief of via mail (administratie@wooncoop.be), te verzenden aan de vennootschap. Een vennoot kan te allen tijde uittreden, tenzij de Raad van Bestuur hiervan afwijkt.

De Raad van Bestuur beslist over de uittreding en zal die enkel toestaan in zoverre ze niet tot gevolg heeft dat het aantal vennoten wordt herleid tot minder dan drie, of dat de continuïteit van de vennootschap hierdoor in het gedrang komt.

De Raad van Bestuur motiveert haar beslissing. Zo nodig worden niet alle verzoeken tot uittreding aanvaard, eventueel worden verzoeken tot uittreding slechts gedeeltelijk aanvaard. In de mate van het mogelijke zullen de B-vennoten voorrang krijgen op de A- en de C-vennoten. Binnen elke categorie zullen vennoten gelijk behandeld worden.

Zowel bij een terugneming van aandelen als bij het einde van het lidmaatschap heeft de vennoot recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt. In het geval van een uittreding van rechtswege, zijn het de erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers die recht hebben op de uitkering van de waarde van de aandelen van de vennoot. Dit scheidingsaandeel wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur, volgens modaliteiten die verder worden uitgewerkt in het intern reglement. 

Wanneer het scheidingsaandeel verschuldigd is, wordt het in principe in de tweede helft van het jaar uitbetaald voor zover de scheidende vennoot aan zijn verplichtingen ten aanzien van de vennootschap heeft voldaan. Het recht op betaling van het scheidingsaandeel wordt echter opgeschort, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd, en dit tot wanneer uitkeringen opnieuw zijn toegelaten.

Leningen

Leningen van bepaalde duur worden door wooncoop terugbetaald op de einddatum. Leningen van onbepaalde duur kunnen opgezegd worden via e-mail (administratie@wooncoop.be) . Ze zijn opzegbaar op de verjaardag van de lening, mits de opzegging minstens zes maanden op voorhand werd kenbaar gemaakt door de leninggever.

Intekenmogelijkheden

Wie niet in een wooncoop-woning woont heeft aandelen van categorie C. Wie wel woont in een wooncoop-woning heeft aandelen van categorie B. Elk aandeel is een aandeel van de ganse coöperatie wooncoop. Er is bijvoorbeeld geen juridische koppeling aan een project of een bewoner, enkel een interne koppeling.

Je kan in de volgende rollen intekenen op aandelen of leningen van wooncoop:

Als bewoner (enkel aandelen)

Indien je woont in een wooncoop-woning of indien je geregistreerd bent als toekomstig bewoner van een wooncoop-woning, dan teken je in als bewoner. Dat betekent dat jouw inbreng in rekening gebracht wordt bij het bepalen van de (toekomstige) maandlast die je betaalt om te wonen in je wooncoop-woning.

Als achterban voor een bewoner (enkel aandelen)

Je bent achterban voor een bewoner met alle of een deel van je aandelen, indien je aangeeft dat je investeert in wooncoop om een bepaalde bewoner te ondersteunen. De ondersteuning bestaat er uit dat de bewoner een korting krijgt op de maandlast die de bewoner betaalt aan wooncoop. Standaard bedraagt deze korting op jaarbasis 1% van de inbreng. Indien de achterban aangeeft afstand te doen van eventuele rendementen op de inbreng ontvangt de bewoner een grotere korting, namelijk op jaarbasis 2% van de inbreng.

Ter ondersteuning van een woonproject

Je aandelen of lening ondersteunen een woonproject indien je bij het intekenen aangeeft dat je in wooncoop investeert om een bepaald wooncoop-project te ondersteunen. Let wel dat het steeds gaat om aandelen in de ganse coöperatie wooncoop. Aandelen ter ondersteuning van een woonproject worden door wooncoop gebruikt om de financiële gezondheid en haalbaarheid en de lokale gedragenheid van een woonproject te evalueren.

Als algemeen investeerder

Je investeert in wooncoop, zonder meer.